İlan No: #00137436
Kategori: 11- 30 KVA Arası Dizel Jeneratör
Marka: Aksa Jeneratör
Model Tipi: APD 12
Ürün Tipi: Satılık
Ürün Durumu: Sıfır (Yeni,Kullanılmamış)
Menşei: Türk Malı
Teslim Durumu: 3 Gün
İlan Tarihi: 12.10.2016
İlan Bitiş Tarihi: 12.10.2019
Konum: Küçükçekmece / İstanbul / Türkiye
Kısa Detay: 2 Yıl Garantili
Satış Detayı: Peşin, Leasing'e Uygun


  •    İş: +90 212 425 65 80
  •    Cep: +90 532 615 66 89
  •    Fax: +90 212 425 6 584

Yetkili: Gökhan Suiçmez
Küçükçekmece / İstanbul / Türkiye


11,50 Kw Aksa Jeneratör Apd 12 Dizel Jeneratör

11,50 KW Aksa Jeneratör APD 12 Dizel Jeneratör

 

APD 12 A Aksa
Aksa
P 72
12 kVA
'ø=(/-(1(5$7g5*58%8
Standby
Motor :
Alternatör :
Kontrol Sistemi :
1 hUQOHULQLVUHNOLJHOLúWLUHQILUPDPÕ]EXEURúUGHNL|]HOOLNOHUL|QFHGHQKDEHUYHUPHNVL]LQGH÷LúWLUPH\HWNLVLQHVDKLSWLU AKS 07032011
6DELWWHVLVOHUGH\HGHNJoND\QD÷ÕNXOODQÕPVDKDODUÕQGD$NVDMHQHUDW|UJUXEXJYHQLOLUOLNYHLGHDOSHUIRUPDQVVD÷ODUhUHWLOHQWPMHQHUDW|UJUXSODUÕLoLQ
|QUQWHVWLYHIDEULNDLPDODWWHVWL\DSÕOÕU
67$1'$57g=(//ø./(5
dÕNÕú*F)D]OÕ+]*)
%XMHQHUDW|UJUXEX,62VHUWLILND|]HOOLNOHULQHJ|UHWDVDUODQPÕúYHUHWLOPLúWLU
%XMHQHUDW|UJUXEX&(VHUWLILNDúDUWODUÕQDX\JXQGXU
%XMHQHUDW|UJUXEX,62\|QHWPHOLNúDUWODUÕQÕNDUúÕOD\DFDNVHYL\HGHWDVDUODQPÕúWÕU
6HV\DOÕWÕPNDELQOLJUXSODU(&$YUXSDJUOW\|QHWPHOL÷LQHJ|UHWHVWHGLOLU
400/230 11,50 9,20 10,60 8,50 15,00
Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP)
Voltaj kVA kW kVA kW Amp
Standby Güç (ESP): *YHQLOLUúHEHNHND\QD÷ÕQÕQNHVLOPHVLGXUXPXQGDGH÷LúNHQHOHNWULNL\NHJoWHPLQHWPHGHNXOODQÕOÕU(63,62HX\XPOXGXU$úÕUÕ
\NOHPH\HL]LQYHULOPHPLúWLU
Prime Güç (PRP): 'H÷LúNHQHOHNWULNL\NHJoWHPLQHWPHGH\ÕOOÕNVÕQÕUVÕ]oDOÕúPD
VDDWLLoLQNXOODQÕOÕU353,62HX\XPOXGXU,62\DJ|UHVDDWoDOÕúPDSHUL\RGXQGDVDDWDúÕUÕ\NOHPHLoLQNXOODQÕOÕU
-(1(5$7g5'21$1,06(d(1(./(5ø
TRANSFER SWITCH
- Dört kutuplu kontaktör
- Üç kutuplu kontaktör
YARDIMCI DONATILAR
- Römorklar
$OHWWDNÕPÕ EDNÕPLoLQ
$QD<DNÕW7DQNÕ
0XKDID]DNDELQLVHV\DOÕWÕPOÕWLSYH\DDoÕNDODQWLS
2WRPDWLNYH\DPDQXHO\DNÕWGROXPVLVWHPL
<D÷ERúDOWPDHOSRPSDVÕ
- Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
KONTROL PANOSU
ùDUMDPSHUPHWUHVL
MOTOR
<DNÕWVXD\ÕUÕFÕILOWUH
8]DNUDG\DW|UOVR÷XWPD
ALTERNATÖR
,VÕWÕFÕUXWXEHW|QOH\LFL
APD 12 A Aksa
Aksa
P 72
12 kVA
'ø=(/-(1(5$7g5*58%8
Standby
Motor :
Alternatör :
Kontrol Sistemi :
2 hUQOHULQLVUHNOLJHOLúWLUHQILUPDPÕ]EXEURúUGHNL|]HOOLNOHUL|QFHGHQKDEHUYHUPHNVL]LQGH÷LúWLUPH\HWNLVLQHVDKLSWLU AKS 07032011
'ø=(/02725g=(//ø./(5ø
Su Kapasitesi L 7,00
Emilen Hava Debisi m³ /dk. 1,60
Governör Tipi Mekanik
<D÷.DSDVLWHVL L 4,50
(J]R]*D]6ÕFDNOÕ÷Õ ° C 420
Elektrik Sistemi 12 V d.c.
Radyatör Hava Debisi m³ /dk. 80
Egzoz Gaz Debisi m³ /dk. 4,50
<DNÕW7NHWLPL
L/sa
Yük
3,50
%100
Hava Emme 'R÷DO(PLúOL
6LOLQGLUYH7DVDUÕP 6LOLQGLUOL6ÕUDOÕ7LS
Norminal Devir d/dk 1500
Maksimum Standby Güç
12 kW[16HP]
1500 d/dk
6ÕNÕúWÕUPD2UDQÕ 18.0:01
Çap ve Stroke mm 80 X 90
Toplam Silindir Hacmi L 1,40
Üretici Aksa
Model A3CRX14
$/7(51$7g5g=(//ø./(5ø
7DVDUÕP )ÕUoDVÕ]NXWXSOX
Voltaj V 400/230
Rotor 7HN<DWDNOÕ(VQHN'LVNOL
<DOÕWÕP6ÕQÕIÕ H
øND]6LVWHPL Elektronik ( AVR )
)D]6D\ÕVÕ 3
Cos fi 0,80
Üretici Aksa
Frekans Hz 50
%2<87YH$ö,5/,.
Kabinli Grup
kg.
.XUX$÷ÕUOÕN
mm.
Boy
mm.
En
mm.
Yükseklik
L
<DNÕW'HSR.DSDVLWHVL
AK 10 570 1850 860 1140 50
APD 12 A 50
$oÕN*UXS
kg.
.XUX$÷ÕUOÕN
mm.
Boy
mm.
En
mm.
Yükseklik
L
<DNÕW'HSR.DSDVLWHVL
APD 12 A Aksa
Aksa
P 72
12 kVA
'ø=(/-(1(5$7g5*58%8
Standby
Motor :
Alternatör :
Kontrol Sistemi :
3 hUQOHULQLVUHNOLJHOLúWLUHQILUPDPÕ]EXEURúUGHNL|]HOOLNOHUL|QFHGHQKDEHUYHUPHNVL]LQGH÷LúWLUPH\HWNLVLQHVDKLSWLU AKS 07032011
0LNURLúOHPFLLOHNRQWURO
/&'HNUDQGDQELOJLOHULNROD\RNXPD
/&'HNUDQ]HULQGHÕúÕNOÕVL\DKNDUDNWHUVLPJHOHU
ùHEHNHYHMHQHUDW|UJoOHULDUDVÕQGDWUDQIHUNRQWURO
-HQHUDW|UPDKDOOLQGHYH\D3&NXOODQDUDN PDNVPHWUH X]DNWDQSURJUDPÕGH÷LúWLUPHRODQD÷Õ
%XWRQODUÕQ\HUOHúLPLYHLúOHWPHVLVWHPLNROD\
gQSDQHOGHQSURJUDPODPD
8]DNWDQoDOÕúWÕUPD
dRNOXPRWRUYHULOHULQLD\QÕDQGDJ|UHELOPH
.RQWUROWXúODUÕ6WRS5HVHW0DQXHO2WRPDWLN7HVW6WDUWEXWRQODUÕgOoPHJ|VWHUJHOHULQLHNUDQDJHWLUPHNLoLQ
PRGO/&'HNUDQÕQ\DQÕQGDYHULG|QGUPHWXúXN9$GDKLOYHNoNJoGHNLMHQHUDW|UJUXSODUÕPÕ]GD'6(
NRQWUROVLVWHPLVWDQGDUWGÕU*D]YHGL]HOPRWRUOXMHQHUDW|UJUXSODUÕQÕQRWRPDWLNRODUDNoDOÕúWÕUÕOPDVÕYH
GXUGXUXOPDVÕQÕJHUoHNOHúWLULU0RGOMHQHUDW|UQIUHNDQVÕYROWDMÕDNÕPÕPRWRU\D÷EDVÕQFÕVR÷XWPDVX\X
VÕFDNOÕ÷ÕoDOÕúPDVDDWLYHDNYROWDMÕQÕL]OH\HFHNYH/&'HNUDQGDJ|VWHUHFHNúHNLOGHWDVDUODQPÕúWÕU
$\UÕFDPRGOúHEHNHYROWDMÕQÕYHIUHNDQVÕQÕL]OHUYH\HGHNMHQHUDW|UJUXEXLOHRQDED÷OÕJoWUDQVIHUVLVWHPLQL
NRQWUROHGHU-HQHUDW|UGHDUÕ]DPH\GDQDJHOGL÷LQGHRWRPDWLNRODUDNMHQHUDW|UGXUGXUXOXUYHLOJLOLDUÕ]DPRGOQ|Q
SDQHOLQGH/&'HNUDQGDJ|VWHULOLU
'6(
N9$GDKLOYHNoNJoGHNLMHQHUDW|UJUXSODUÕPÕ]GD'6(NRQWUROVLVWHPLVWDQGDUWGÕU*D]YHGL]HOPRWRUOX
MHQHUDW|UJUXSODUÕQÕQRWRPDWLNRODUDNoDOÕúWÕUÕOPDVÕYHGXUGXUXOPDVÕQÕJHUoHNOHúWLULU0RGOMHQHUDW|UQIUHNDQVÕ
YROWDMÕDNÕPÕPRWRU\D÷EDVÕQFÕVR÷XWPDVX\XVÕFDNOÕ÷ÕoDOÕúPDVDDWLYHDNYROWDMÕQÕL]OH\HFHNYH/&'HNUDQGD
J|VWHUHFHNúHNLOGHWDVDUODQPÕúWÕU
$\UÕFDPRGOúHEHNHYROWDMÕQÕYHIUHNDQVÕQÕL]OHUYH\HGHNMHQHUDW|UJUXEXLOHRQDED÷OÕJoWUDQVIHUVLVWHPLQL
NRQWUROHGHU-HQHUDW|UGHDUÕ]DPH\GDQDJHOGL÷LQGHRWRPDWLNRODUDNMHQHUDW|UGXUGXUXOXUYHLOJLOLDUÕ]DPRGOQ|Q
SDQHOLQGH/&'HNUDQGDJ|VWHULOLU
Standart Özellikler
Jeneratör Kontrol Ünitesi
.RQWUROSDQRVXMHQHUDW|UJUXEXúDVLVL]HULQGHNLVD÷ODPoHOLND\DNODU]HULQHPRQWDM\DSÕOÕU
3DQRMHQHUDW|UJUXEXQXQ\DQWDUDIÕQDJ|]KL]DVÕVHYL\HVLQH\HUOHúWLULOLU
Montaj
&LKD]ODUoHOLNVDFGDQLPDOHGLOPLúSDQRNDELQLQHPRQWDM\DSÕOÕU3DQRVDFÕIRVIDWNLP\DVDOÕLOHNDSODQUDNVDF\]H\L
NRUR]\RQDGLUHQoOLKDOHJHWLULOLU3RO\HVWHUELOHúLNWR]ER\DYHIÕUÕQODPDLúOHPLLOHSDQRNDELQLQHVRQGHUHFHGD\DQÕNOÕ
ER\D\DSÕOÕU.LOLWOLYHPHQWHúHOLSDQRNDSD÷ÕLOHFLKD]ODUDXODúPDNNROD\GÕU
'6(PRGHORWRPDWLNúHEHNHDUÕ]DL]OHPHYHMHQHUDW|UNRQWUROPRGO
(OHNWURQLNDNúDUMFLKD]Õ$YROW
$FLOGXUGXUPDEXWRQXYHNRQWUROGHYUHOHULLoLQVLJRUWDODU
<DSÕYH%R\D
Cihazlar
P 72 - Kontrol Sistemi
(NUDQVD\IDGH÷LúWLUPHEXWRQX
LCD ekran
øODYHDODUP%LOGLULPJ|VWHUJHVL
Durum Led'leri
dDOÕúPDùHNOLVHoPHEXWRQODUÕ
1
2
3
4
4
APD 12 A Aksa
Aksa
P 72
12 kVA
'ø=(/-(1(5$7g5*58%8
Standby
Motor :
Alternatör :
Kontrol Sistemi :
4 hUQOHULQLVUHNOLJHOLúWLUHQILUPDPÕ]EXEURúUGHNL|]HOOLNOHUL|QFHGHQKDEHUYHUPHNVL]LQGH÷LúWLUPH\HWNLVLQHVDKLSWLU AKS 07032011
<NVHN\D÷VÕFDNOÕ÷ÕGXUGXUPD
'úN\DNÕWVHYL\HVLGXUGXUPD
<NVHN\DNÕWVHYL\HVLDODUP
'úNVXVHYL\HVLGXUGXUPD
Standartlar
(OHOHNWULNVHO*YHQOLN(0&X\JXQOXN
%6(1(OHNWULNOLLúFLKD]ODUÕ
%6(1(0&PXDIL\HWVWDQGDUWÕ
%6(1(0&HPLV\RQVWDQGDUWÕ
Opsiyon Özellikleri
Ölçme Göstergeleri
02725
0RWRUGHYLUL
<D÷EDVÕQFÕ
6XVÕFDNOÕ÷Õ
dDOÕúPDVDDWL
$NYROWDMÕ
-(1(5$7g5
9ROWDM /1
$NÕPODU ///
)UHNDQV
ù(%(.(
9ROWD- ///1
Koruma Devreleri
ø.$=
$NúDUMDUÕ]DVÕ
'úNDNYROWDMÕ
'85'850$$/$50/$5,
6WDUWDUÕ]DVÕ
$FLOVWRS
'úN\D÷EDVÕQFÕ
<NVHNPRWRUVÕFDNOÕ÷Õ
'úN<NVHNPRWRUKÕ]Õ
'úN<NVHNMHQHUDWRU
IUHNDQVÕ
7UDQVIHUYROWDMÕGúNDUÕ]DVÕ
7UDQVIHUIUHNDQVÕGúNDUÕ]DVÕ
(/(.75ø6(/$d0$
-HQHUDW|UDúÕUÕDNÕP
$NúDUMFLKD]ÕVZLWFKLQJPRGHYH60'WHNQRORMLVLLOHUHWLOPLúGLUYH\NVHNYHULPHVDKLSWLU
$N9,NDUDNWHULVWLNH÷ULVLQHJ|UHúDUMHGLOLUDPSHUYROW'&oÕNÕúYHULU*LUúYROWDMÕYROW$&
&LKD]oÕNÕúÕNÕVDGHYUH\HNDUúÕNRUXQPXúWXU
úDUMFLKD]ÕOLQHHUúDUMFLKD]ODUÕQDJ|UHGDKDYHULPOLX]XQ|PUODUÕ]DRUDQÕGDKDGúNKDILIYHÕVÕ\D\PDVÕoRN
GúNWU7HUVNXWXSED÷ODQWÕVÕQDNDUúÕNRUXQPXúWXU
ùDUMDUÕ]DVÕoÕNÕúÕPHYFXWWXU
(OHNWURQLN$NùDUM&LKD]Õ
APD 12 A Aksa
Aksa
P 72
12 kVA
'ø=(/-(1(5$7g5*58%8
Standby
Motor :
Alternatör :
Kontrol Sistemi :
5 hUQOHULQLVUHNOLJHOLúWLUHQILUPDPÕ]EXEURúUGHNL|]HOOLNOHUL|QFHGHQKDEHUYHUPHNVL]LQGH÷LúWLUPH\HWNLVLQHVDKLSWLU AKS 07032011
AK 10 - Kabin
hUQ+DNNÕQGD
6HV<DOÕWÕPOÕYH.RUX\XFX.DELQOHU$NVDMHQHUDW|UJUXSODUÕLoLQDNXVWLNPKHQGLVOHULWDUDIÕQGDQ]RUKDYDYHoHYUH
úDUWODUÕQDX\JXQJHOLúWLULOHQVHV\DOÕWÕPOÕNRUXPDNDELQOHULLGHDOVHVVHYL\HVLYHNRUXPDVD÷OD\DFDNúHNLOGHWDVDUODQÕUODU
N9$N9$JoDUDOÕ÷ÕQGDMHQHUDW|UJUXSODUÕLoLQPRGOHUVHV\DOÕWÕPNDELQOHULJUXEDNROD\VHUYLVYHEDNÕP
\DSDELOPHYHoDOÕúWÕ÷Õ\HUGHSDUoDGH÷LúLPLQHRODQDNVD÷ODU$\QÕ]DPDQGDMHQHUDW|UJUXEXQXQoHYUHVÕFDNOÕ÷ÕQDJ|UH
VR÷XWPDSHUIRUPDQVÕYHJooÕNÕúGH÷HULQGHKHUKDQJLVHYL\HGúNO÷PH\GDQDJHWLUPH\HFHN\DSÕGDROPDVÕQDGLNNDW
HGLOHUHNNDELQOHUGL]D\QHGLOPLúGLU.DELQOHULQoHYUHVÕFDNOÕ÷ÕYHVHVVHYL\HVLX\JXQOX÷XLoLQSURWDWLSWHVWOHUL\DSÕOGÕNWDQ
VRQUDUHWLPL\DSÕOPÕúWÕU
Standart Özellikler
'úNSURILOOLYHNDSODPDDODQÕD] NRPSDNW WDVDUÕP
.DELQMHQHUDW|UVHWLHJ]R]VLVWHPLYH\DNÕWGHSRVXúDVLWHNSDNHWRODUDNVHYNHGLOHFHNúHNLOGHELUELULQLEWQOH\HFHN
YHNROD\PRQWDMLoLQJHOLúWLULOPLúWLU
.LP\DVDOWHPL]OHPHLúOHPLQGHQJHoLULOHQNDELQoHOLNVDFSDUoDODUÕSRO\HVWHUWR]ER\D\ODNDSODQÕUYHIÕUÕQODQÕU
$OHY|QOH\LFL\DOÕWÕPVQJHUL
6HUYLVQRNWDODUÕQDNROD\HULúLP
.DELQLoHULVLQGHHJ]R]VLVWHPLYHÕVÕ\DOÕWÕPÕ
øNLWDUDIWDJHQLúNDSÕODU
.LLWOLNDSՁ]HULQGHúHIIDISHQFHUHGHQNRQWUROSDQRVXQXL]OH\HELOPH
.DELQLQGÕúÕQDPRQWDMOÕDFLOVWRSEXWRQX
6R÷XWPDIDQÕYHúDUMDOWHUQDW|UGRNXQPD\DNDUúÕNRUXQPXúWXU
.LOLWOHQHQNDSÕLOH\DNÕWGROXPXYHDN\HHULúLP
ùDVLYHNDELQ]HULQGHNDOGÕUPDQRNWDODUÕ
6HV\DOÕWÕPNDELQOLJUXSODUÕQVHVWHVWL(&\HX\JXQRODUDN6]XWHVWWDUDIÕQGDQGHQHWOHQPHNWHGLU
Yükseklik mm. 1140
<DNÕW7DQN.DSDVLWHVL 50
En mm. 860
Boy mm. 1850

11,50 Kw Aksa Jeneratör Apd 12 Dizel Jeneratör , Sıfır (Yeni,Kullanılmamış) Satılık 11,50 Kw Aksa Jeneratör Apd 12 Dizel Jeneratör , Aksa Jeneratör APD 12 1.000 TL Fiyat'la

makinaturkiye.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından makinaturkiye.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.

  destek@makinaturkiye.com