11,50 Kw Aksa Jeneratör Apd 12 Dizel Jeneratör

Fiyat Sorunuz
İlan No: #00137436
Kategori: 11- 30 KVA Arası Dizel Jeneratör
Marka: Aksa Jeneratör
Model Tipi: APD 12
Ürün Tipi: Satılık
Ürün Durumu: Sıfır
Menşei: Türkiye
Teslim Durumu: 3 Gün
Konum: Cennet Mah. / Küçükçekmece / İstanbul
Kısa Detay: 2 Yıl Garantili
Satış Detayı: Leasing'e Uygun, Peşin

11,50 KW Aksa Jeneratör APD 12 Dizel Jeneratör

 

APD 12 A Aksa
Aksa
P 72
12 kVA
'ø=(/-(1(5$7g5*58%8
Standby
Motor :
Alternatör :
Kontrol Sistemi :
1 hUQOHULQLVUHNOLJHOLúWLUHQILUPDPÕ]EXEURúUGHNL|]HOOLNOHUL|QFHGHQKDEHUYHUPHNVL]LQGH÷LúWLUPH\HWNLVLQHVDKLSWLU AKS 07032011
6DELWWHVLVOHUGH\HGHNJoND\QD÷ÕNXOODQÕPVDKDODUÕQGD$NVDMHQHUDW|UJUXEXJYHQLOLUOLNYHLGHDOSHUIRUPDQVVD÷ODUhUHWLOHQWPMHQHUDW|UJUXSODUÕLoLQ
|QUQWHVWLYHIDEULNDLPDODWWHVWL\DSÕOÕU
67$1'$57g=(//ø./(5
dÕNÕú*F)D]OÕ+]*)
%XMHQHUDW|UJUXEX,62VHUWLILND|]HOOLNOHULQHJ|UHWDVDUODQPÕúYHUHWLOPLúWLU
%XMHQHUDW|UJUXEX&(VHUWLILNDúDUWODUÕQDX\JXQGXU
%XMHQHUDW|UJUXEX,62\|QHWPHOLNúDUWODUÕQÕNDUúÕOD\DFDNVHYL\HGHWDVDUODQPÕúWÕU
6HV\DOÕWÕPNDELQOLJUXSODU(&$YUXSDJUOW\|QHWPHOL÷LQHJ|UHWHVWHGLOLU
400/230 11,50 9,20 10,60 8,50 15,00
Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP)
Voltaj kVA kW kVA kW Amp
Standby Güç (ESP): *YHQLOLUúHEHNHND\QD÷ÕQÕQNHVLOPHVLGXUXPXQGDGH÷LúNHQHOHNWULNL\NHJoWHPLQHWPHGHNXOODQÕOÕU(63,62HX\XPOXGXU$úÕUÕ
\NOHPH\HL]LQYHULOPHPLúWLU
Prime Güç (PRP): 'H÷LúNHQHOHNWULNL\NHJoWHPLQHWPHGH\ÕOOÕNVÕQÕUVÕ]oDOÕúPD
VDDWLLoLQNXOODQÕOÕU353,62HX\XPOXGXU,62\DJ|UHVDDWoDOÕúPDSHUL\RGXQGDVDDWDúÕUÕ\NOHPHLoLQNXOODQÕOÕU
-(1(5$7g5'21$1,06(d(1(./(5ø
TRANSFER SWITCH
- Dört kutuplu kontaktör
- Üç kutuplu kontaktör
YARDIMCI DONATILAR
- Römorklar
$OHWWDNÕPÕ EDNÕPLoLQ
$QD<DNÕW7DQNÕ
0XKDID]DNDELQLVHV\DOÕWÕPOÕWLSYH\DDoÕNDODQWLS
2WRPDWLNYH\DPDQXHO\DNÕWGROXPVLVWHPL
<D÷ERúDOWPDHOSRPSDVÕ
- Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
KONTROL PANOSU
ùDUMDPSHUPHWUHVL
MOTOR
<DNÕWVXD\ÕUÕFÕILOWUH
8]DNUDG\DW|UOVR÷XWPD
ALTERNATÖR
,VÕWÕFÕUXWXEHW|QOH\LFL
APD 12 A Aksa
Aksa
P 72
12 kVA
'ø=(/-(1(5$7g5*58%8
Standby
Motor :
Alternatör :
Kontrol Sistemi :
2 hUQOHULQLVUHNOLJHOLúWLUHQILUPDPÕ]EXEURúUGHNL|]HOOLNOHUL|QFHGHQKDEHUYHUPHNVL]LQGH÷LúWLUPH\HWNLVLQHVDKLSWLU AKS 07032011
'ø=(/02725g=(//ø./(5ø
Su Kapasitesi L 7,00
Emilen Hava Debisi m³ /dk. 1,60
Governör Tipi Mekanik
<D÷.DSDVLWHVL L 4,50
(J]R]*D]6ÕFDNOÕ÷Õ ° C 420
Elektrik Sistemi 12 V d.c.
Radyatör Hava Debisi m³ /dk. 80
Egzoz Gaz Debisi m³ /dk. 4,50
<DNÕW7NHWLPL
L/sa
Yük
3,50
%100
Hava Emme 'R÷DO(PLúOL
6LOLQGLUYH7DVDUÕP 6LOLQGLUOL6ÕUDOÕ7LS
Norminal Devir d/dk 1500
Maksimum Standby Güç
12 kW[16HP]
1500 d/dk
6ÕNÕúWÕUPD2UDQÕ 18.0:01
Çap ve Stroke mm 80 X 90
Toplam Silindir Hacmi L 1,40
Üretici Aksa
Model A3CRX14
$/7(51$7g5g=(//ø./(5ø
7DVDUÕP )ÕUoDVÕ]NXWXSOX
Voltaj V 400/230
Rotor 7HN<DWDNOÕ(VQHN'LVNOL
<DOÕWÕP6ÕQÕIÕ H
øND]6LVWHPL Elektronik ( AVR )
)D]6D\ÕVÕ 3
Cos fi 0,80
Üretici Aksa
Frekans Hz 50
%2<87YH$ö,5/,.
Kabinli Grup
kg.
.XUX$÷ÕUOÕN
mm.
Boy
mm.
En
mm.
Yükseklik
L
<DNÕW'HSR.DSDVLWHVL
AK 10 570 1850 860 1140 50
APD 12 A 50
$oÕN*UXS
kg.
.XUX$÷ÕUOÕN
mm.
Boy
mm.
En
mm.
Yükseklik
L
<DNÕW'HSR.DSDVLWHVL
APD 12 A Aksa
Aksa
P 72
12 kVA
'ø=(/-(1(5$7g5*58%8
Standby
Motor :
Alternatör :
Kontrol Sistemi :
3 hUQOHULQLVUHNOLJHOLúWLUHQILUPDPÕ]EXEURúUGHNL|]HOOLNOHUL|QFHGHQKDEHUYHUPHNVL]LQGH÷LúWLUPH\HWNLVLQHVDKLSWLU AKS 07032011
0LNURLúOHPFLLOHNRQWURO
/&'HNUDQGDQELOJLOHULNROD\RNXPD
/&'HNUDQ]HULQGHÕúÕNOÕVL\DKNDUDNWHUVLPJHOHU
ùHEHNHYHMHQHUDW|UJoOHULDUDVÕQGDWUDQIHUNRQWURO
-HQHUDW|UPDKDOOLQGHYH\D3&NXOODQDUDN PDNVPHWUH X]DNWDQSURJUDPÕGH÷LúWLUPHRODQD÷Õ
%XWRQODUÕQ\HUOHúLPLYHLúOHWPHVLVWHPLNROD\
gQSDQHOGHQSURJUDPODPD
8]DNWDQoDOÕúWÕUPD
dRNOXPRWRUYHULOHULQLD\QÕDQGDJ|UHELOPH
.RQWUROWXúODUÕ6WRS5HVHW0DQXHO2WRPDWLN7HVW6WDUWEXWRQODUÕgOoPHJ|VWHUJHOHULQLHNUDQDJHWLUPHNLoLQ
PRGO/&'HNUDQÕQ\DQÕQGDYHULG|QGUPHWXúXN9$GDKLOYHNoNJoGHNLMHQHUDW|UJUXSODUÕPÕ]GD'6(
NRQWUROVLVWHPLVWDQGDUWGÕU*D]YHGL]HOPRWRUOXMHQHUDW|UJUXSODUÕQÕQRWRPDWLNRODUDNoDOÕúWÕUÕOPDVÕYH
GXUGXUXOPDVÕQÕJHUoHNOHúWLULU0RGOMHQHUDW|UQIUHNDQVÕYROWDMÕDNÕPÕPRWRU\D÷EDVÕQFÕVR÷XWPDVX\X
VÕFDNOÕ÷ÕoDOÕúPDVDDWLYHDNYROWDMÕQÕL]OH\HFHNYH/&'HNUDQGDJ|VWHUHFHNúHNLOGHWDVDUODQPÕúWÕU
$\UÕFDPRGOúHEHNHYROWDMÕQÕYHIUHNDQVÕQÕL]OHUYH\HGHNMHQHUDW|UJUXEXLOHRQDED÷OÕJoWUDQVIHUVLVWHPLQL
NRQWUROHGHU-HQHUDW|UGHDUÕ]DPH\GDQDJHOGL÷LQGHRWRPDWLNRODUDNMHQHUDW|UGXUGXUXOXUYHLOJLOLDUÕ]DPRGOQ|Q
SDQHOLQGH/&'HNUDQGDJ|VWHULOLU
'6(
N9$GDKLOYHNoNJoGHNLMHQHUDW|UJUXSODUÕPÕ]GD'6(NRQWUROVLVWHPLVWDQGDUWGÕU*D]YHGL]HOPRWRUOX
MHQHUDW|UJUXSODUÕQÕQRWRPDWLNRODUDNoDOÕúWÕUÕOPDVÕYHGXUGXUXOPDVÕQÕJHUoHNOHúWLULU0RGOMHQHUDW|UQIUHNDQVÕ
YROWDMÕDNÕPÕPRWRU\D÷EDVÕQFÕVR÷XWPDVX\XVÕFDNOÕ÷ÕoDOÕúPDVDDWLYHDNYROWDMÕQÕL]OH\HFHNYH/&'HNUDQGD
J|VWHUHFHNúHNLOGHWDVDUODQPÕúWÕU
$\UÕFDPRGOúHEHNHYROWDMÕQÕYHIUHNDQVÕQÕL]OHUYH\HGHNMHQHUDW|UJUXEXLOHRQDED÷OÕJoWUDQVIHUVLVWHPLQL
NRQWUROHGHU-HQHUDW|UGHDUÕ]DPH\GDQDJHOGL÷LQGHRWRPDWLNRODUDNMHQHUDW|UGXUGXUXOXUYHLOJLOLDUÕ]DPRGOQ|Q
SDQHOLQGH/&'HNUDQGDJ|VWHULOLU
Standart Özellikler
Jeneratör Kontrol Ünitesi
.RQWUROSDQRVXMHQHUDW|UJUXEXúDVLVL]HULQGHNLVD÷ODPoHOLND\DNODU]HULQHPRQWDM\DSÕOÕU
3DQRMHQHUDW|UJUXEXQXQ\DQWDUDIÕQDJ|]KL]DVÕVHYL\HVLQH\HUOHúWLULOLU
Montaj
&LKD]ODUoHOLNVDFGDQLPDOHGLOPLúSDQRNDELQLQHPRQWDM\DSÕOÕU3DQRVDFÕIRVIDWNLP\DVDOÕLOHNDSODQUDNVDF\]H\L
NRUR]\RQDGLUHQoOLKDOHJHWLULOLU3RO\HVWHUELOHúLNWR]ER\DYHIÕUÕQODPDLúOHPLLOHSDQRNDELQLQHVRQGHUHFHGD\DQÕNOÕ
ER\D\DSÕOÕU.LOLWOLYHPHQWHúHOLSDQRNDSD÷ÕLOHFLKD]ODUDXODúPDNNROD\GÕU
'6(PRGHORWRPDWLNúHEHNHDUÕ]DL]OHPHYHMHQHUDW|UNRQWUROPRGO
(OHNWURQLNDNúDUMFLKD]Õ$YROW
$FLOGXUGXUPDEXWRQXYHNRQWUROGHYUHOHULLoLQVLJRUWDODU
<DSÕYH%R\D
Cihazlar
P 72 - Kontrol Sistemi
(NUDQVD\IDGH÷LúWLUPHEXWRQX
LCD ekran
øODYHDODUP%LOGLULPJ|VWHUJHVL
Durum Led'leri
dDOÕúPDùHNOLVHoPHEXWRQODUÕ
1
2
3
4
4
APD 12 A Aksa
Aksa
P 72
12 kVA
'ø=(/-(1(5$7g5*58%8
Standby
Motor :
Alternatör :
Kontrol Sistemi :
4 hUQOHULQLVUHNOLJHOLúWLUHQILUPDPÕ]EXEURúUGHNL|]HOOLNOHUL|QFHGHQKDEHUYHUPHNVL]LQGH÷LúWLUPH\HWNLVLQHVDKLSWLU AKS 07032011
<NVHN\D÷VÕFDNOÕ÷ÕGXUGXUPD
'úN\DNÕWVHYL\HVLGXUGXUPD
<NVHN\DNÕWVHYL\HVLDODUP
'úNVXVHYL\HVLGXUGXUPD
Standartlar
(OHOHNWULNVHO*YHQOLN(0&X\JXQOXN
%6(1(OHNWULNOLLúFLKD]ODUÕ
%6(1(0&PXDIL\HWVWDQGDUWÕ
%6(1(0&HPLV\RQVWDQGDUWÕ
Opsiyon Özellikleri
Ölçme Göstergeleri
02725
0RWRUGHYLUL
<D÷EDVÕQFÕ
6XVÕFDNOÕ÷Õ
dDOÕúPDVDDWL
$NYROWDMÕ
-(1(5$7g5
9ROWDM /1
$NÕPODU ///
)UHNDQV
ù(%(.(
9ROWD- ///1
Koruma Devreleri
ø.$=
$NúDUMDUÕ]DVÕ
'úNDNYROWDMÕ
'85'850$$/$50/$5,
6WDUWDUÕ]DVÕ
$FLOVWRS
'úN\D÷EDVÕQFÕ
<NVHNPRWRUVÕFDNOÕ÷Õ
'úN<NVHNPRWRUKÕ]Õ
'úN<NVHNMHQHUDWRU
IUHNDQVÕ
7UDQVIHUYROWDMÕGúNDUÕ]DVÕ
7UDQVIHUIUHNDQVÕGúNDUÕ]DVÕ
(/(.75ø6(/$d0$
-HQHUDW|UDúÕUÕDNÕP
$NúDUMFLKD]ÕVZLWFKLQJPRGHYH60'WHNQRORMLVLLOHUHWLOPLúGLUYH\NVHNYHULPHVDKLSWLU
$N9,NDUDNWHULVWLNH÷ULVLQHJ|UHúDUMHGLOLUDPSHUYROW'&oÕNÕúYHULU*LUúYROWDMÕYROW$&
&LKD]oÕNÕúÕNÕVDGHYUH\HNDUúÕNRUXQPXúWXU
úDUMFLKD]ÕOLQHHUúDUMFLKD]ODUÕQDJ|UHGDKDYHULPOLX]XQ|PUODUÕ]DRUDQÕGDKDGúNKDILIYHÕVÕ\D\PDVÕoRN
GúNWU7HUVNXWXSED÷ODQWÕVÕQDNDUúÕNRUXQPXúWXU
ùDUMDUÕ]DVÕoÕNÕúÕPHYFXWWXU
(OHNWURQLN$NùDUM&LKD]Õ
APD 12 A Aksa
Aksa
P 72
12 kVA
'ø=(/-(1(5$7g5*58%8
Standby
Motor :
Alternatör :
Kontrol Sistemi :
5 hUQOHULQLVUHNOLJHOLúWLUHQILUPDPÕ]EXEURúUGHNL|]HOOLNOHUL|QFHGHQKDEHUYHUPHNVL]LQGH÷LúWLUPH\HWNLVLQHVDKLSWLU AKS 07032011
AK 10 - Kabin
hUQ+DNNÕQGD
6HV<DOÕWÕPOÕYH.RUX\XFX.DELQOHU$NVDMHQHUDW|UJUXSODUÕLoLQDNXVWLNPKHQGLVOHULWDUDIÕQGDQ]RUKDYDYHoHYUH
úDUWODUÕQDX\JXQJHOLúWLULOHQVHV\DOÕWÕPOÕNRUXPDNDELQOHULLGHDOVHVVHYL\HVLYHNRUXPDVD÷OD\DFDNúHNLOGHWDVDUODQÕUODU
N9$N9$JoDUDOÕ÷ÕQGDMHQHUDW|UJUXSODUÕLoLQPRGOHUVHV\DOÕWÕPNDELQOHULJUXEDNROD\VHUYLVYHEDNÕP
\DSDELOPHYHoDOÕúWÕ÷Õ\HUGHSDUoDGH÷LúLPLQHRODQDNVD÷ODU$\QÕ]DPDQGDMHQHUDW|UJUXEXQXQoHYUHVÕFDNOÕ÷ÕQDJ|UH
VR÷XWPDSHUIRUPDQVÕYHJooÕNÕúGH÷HULQGHKHUKDQJLVHYL\HGúNO÷PH\GDQDJHWLUPH\HFHN\DSÕGDROPDVÕQDGLNNDW
HGLOHUHNNDELQOHUGL]D\QHGLOPLúGLU.DELQOHULQoHYUHVÕFDNOÕ÷ÕYHVHVVHYL\HVLX\JXQOX÷XLoLQSURWDWLSWHVWOHUL\DSÕOGÕNWDQ
VRQUDUHWLPL\DSÕOPÕúWÕU
Standart Özellikler
'úNSURILOOLYHNDSODPDDODQÕD] NRPSDNW WDVDUÕP
.DELQMHQHUDW|UVHWLHJ]R]VLVWHPLYH\DNÕWGHSRVXúDVLWHNSDNHWRODUDNVHYNHGLOHFHNúHNLOGHELUELULQLEWQOH\HFHN
YHNROD\PRQWDMLoLQJHOLúWLULOPLúWLU
.LP\DVDOWHPL]OHPHLúOHPLQGHQJHoLULOHQNDELQoHOLNVDFSDUoDODUÕSRO\HVWHUWR]ER\D\ODNDSODQÕUYHIÕUÕQODQÕU
$OHY|QOH\LFL\DOÕWÕPVQJHUL
6HUYLVQRNWDODUÕQDNROD\HULúLP
.DELQLoHULVLQGHHJ]R]VLVWHPLYHÕVÕ\DOÕWÕPÕ
øNLWDUDIWDJHQLúNDSÕODU
.LLWOLNDSՁ]HULQGHúHIIDISHQFHUHGHQNRQWUROSDQRVXQXL]OH\HELOPH
.DELQLQGÕúÕQDPRQWDMOÕDFLOVWRSEXWRQX
6R÷XWPDIDQÕYHúDUMDOWHUQDW|UGRNXQPD\DNDUúÕNRUXQPXúWXU
.LOLWOHQHQNDSÕLOH\DNÕWGROXPXYHDN\HHULúLP
ùDVLYHNDELQ]HULQGHNDOGÕUPDQRNWDODUÕ
6HV\DOÕWÕPNDELQOLJUXSODUÕQVHVWHVWL(&\HX\JXQRODUDN6]XWHVWWDUDIÕQGDQGHQHWOHQPHNWHGLU
Yükseklik mm. 1140
<DNÕW7DQN.DSDVLWHVL 50
En mm. 860
Boy mm. 1850

11,50 Kw Aksa Jeneratör Apd 12 Dizel Jeneratör Yorumları

Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır.İlk yorum yapan sen ol!